Installation Bracket

P03431

L-Bracket or I-Bracket